PHP:array_merge合并多个数组

最近更新时间 2020-01-23 21:14:33

array_merge() 将一个或多个数组的单元合并起来,一个数组中的值附加在前一个数组的后面。返回作为结果的数组。

定义

array_merge ([ array $... ] ) : array

如果输入的数组中有相同的字符串键名,则该键名后面的值将覆盖前一个值。然而,如果数组包含数字键名,后面的值将不会覆盖原来的值,而是附加到后面。

如果只给了一个数组并且该数组是数字索引的,则键名会以连续方式重新索引。

示例 

1. 合并两个数组

<?php

$array1 = array(1, "fruit" => "banana");
$array2 = array("a", "b", "fruit" => "apple", "c");

// Merging arrays together
$result = array_merge($array1, $array2);
print_r($result);
Array
(
 [0] => 1
 [fruit] => apple
 [1] => a
 [2] => b
 [3] => c
)

由上面的输出结果可以看出:

 1. "fruit" 的值被后面数组的值覆盖。
 2. "a"、"b" 和 "c" 的索引被重新分配。 

2. 保留原数组

如果想完全保留原有数组并只想新的数组附加到后面,用 + 运算符。

<?php

$array1 = array(1, "fruit" => "banana");
$array2 = array("a", "b", "fruit" => "apple", "c");

$result = $array1 + $array2;
print_r($result);
Array
(
 [0] => 1
 [fruit] => banana
 [1] => b
 [2] => c
)

由上面的输出结果可以看出:

 1. "fruit" 使用了第一个数组的值。
 2. "a" 索引值和 1 相同,所有被忽略了。 
rss_feed